Dopravně psychologické vyšetření na základě akreditace Ministerstva dopravy

 

Do 17. května 2017 termíny plně obsazeny!

AKČNÍ NEJNIŽŠÍ CENA V ČR

990,- Kč (senioři na žádost lékaře),  1490,- Kč ( ostatní)

SLEVA 1000,- Kč !

Pracoviště:

1) u Václavského náměstí -  Krakovská 21, Praha 1

2) Praha 5 - Lipence, Jílovišťská 571 


 

Objednávky na čísle 722 77 33 77 nebo na e-mail: irena.wagner@gmail.com


Na vyšetření s sebou přineste:

 • Občanský průkaz
 • Řidičský průkaz, pokud nebyl odebrán
 • Výpis z karty řidiče o bodovém hodnocení
 • U vybodovaných či zákazu řízení - dokumenty ze správního/trestního řízení k událostem, které vedly ke ztrátě bodů a odebrání řidičského průkazu
 • S účinností od 14.3.2016 - posudek o zdravotní způsobilosti od Vašeho praktického lékaře

 Průběh vyšetření:

 • Testování probíhá individuálně, nikoliv ve skupinách jako jinde!
 • Každému našemu klientovi se maximálně pečlivě věnujeme.
 • Chápeme, že klient má často z vyšetření obavy, strach či trému takže se snažíme navodit atmosféru vzájemné důvěry a porozumění, ve které může klient podat kvalitní výkon. 
 • Na vyšetření přijďte v odpočatém stavu, v dobré zdravotní kondici, bez vlivu léků a jakýchkoliv návykových látek.
 • Přineste s sebou, pokud používáte brýle, naslouchátko, dále psací potřeby.
 • Délka zpravidla 2-3 hodiny dle náročnosti případu ( od 14.3.2016 byl rozšířen vyhláškou MD požadavek na testované oblasti).
 • Na vyšetření se nemusíte nikterak připravovat, hlavně se dobře vyspěte a odpočiňte si.
 • Jeden náš klient se přiznal, že si trénoval rychlé reakce zde U psychotestů Vám to moc nepomůže, ale aspoň se pobavíte :)

 


Vyšetření obsahuje:

 • úvodní informace o tom, jak bude probíhat,
 • rozhovor, analýzu předložených dokumentů, vyplnění testů osobnosti a dotazníků, testů pozornosti a reakcí, výkonové testy, testy intelektu, senzomotorické reaktivity a koordinace na vizuální a akustické podněty ve volném a nuceném tempu, testy paměti, testy rozhodování a další dle potřeby
 • informace klienta o výsledcích subtestů a celkový závěr. Pokud je časový prostor, může klient čas využít i pro své otázky.
 • Posudek o psychické způsobilosti dostanete ihned na místě. Posudek musí na základě zákona psycholog odeslat i datovou zprávou místně příslušnému dopravnímu inspektorátu. 
 • Vzor posudku, platný od 14.3.2015 je zde: posudek novy

 

V případě smluvené konzultace je možné u budovy bezplatně parkovat.


 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

§ 18 c

Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření

(1) Dopravně psychologické vyšetření zahrnuje rozbor anamnestických údajů o posuzované osobě, včetně údajů o řidičské praxi, rozhovor, vyšetření posuzované osoby standardizovanými psychodiagnostickými metodami, případně projektivními metodami a pozorováním.
(2) Dopravně psychologické vyšetření se skládá z následujících částí:

a)úvodní rozhovor, při kterém posuzovaná osoba
1. je seznámena s podmínkami, průběhem a účelem dopravně psychologického vyšetření,
2. písemně potvrdí, že její tělesný a psychický stav umožňuje provedení dopravně psychologického vyšetření, a
3. sdělí údaje o případných předchozích provedených dopravně psychologických vyšetřeních,
b) vyšetření psychické výkonnosti z hlediska kvantity a kvality
1. intelektu,
2. pozornosti, zejména její koncentrace, distribuce a rozsahu,
3. senzomotorické reaktivity a koordinace, zejména pokud jde o rychlost a přesnost senzomotorických reakcí na série vizuálních, popřípadě akustických podnětů v situaci časové tísně,
4. rozhodování, zejména pokud jde o rychlost a spolehlivost v časové zátěži,
5. paměti, zejména vizuální, a
6. dalších psychických funkcí v případě potřeby,
c) vyšetření osobnostních vlastností zahrnující zejména vyšetření
1. emocionální stability, lability a impulzivity,
2. přizpůsobivého chování,
3. tendence k riskování,
4. odolnosti vůči zátěži,
5. psychopatologické symptomatiky a 
6. dalších osobnostních vlastností v případě potřeby,
d) individuální rozhovor s posuzovanou osobou k získání anamnestických, popřípadě dalších údajů o posuzované osobě,
e) zhodnocení výsledků vyšetření podle písmen b) a c), anamnestických údajů a údajů získaných z rozhovoru a porovnání s objektivními daty a
f) seznámení posuzované osoby se závěrem dopravně psychologického vyšetření a vystavení písemného posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření.

(3) Dopravně psychologické vyšetření se provádí za osobní účasti posuzované osoby na dopravně psychologickém pracovišti uvedeném v akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření.


 

 • Poznámka: v případě odebrání ŘP na základě požití drog (netýká se alkoholu) je délka vyšetření až 5 hodin a cena vyšetření 5000,-
 • V případě, že jste v rámci vyšetření podali nepravdivé čestné prohlášení, což vyšlo najevo při jednání s lékaři, neurologem či OČTŘ, pak jsou výsledky vyšetření neplatné a vystavujete se postihu.

 

Od února a března 2016 došlo k podstatné změně a zpřísnění podmínek dopravně-psychologického vyšetření, které vede k nutnosti delšího vyšetření a dále zvyšuje administrativní nároky na psychology a jejich náklady na vyšetření:

 • Nově by měl klient nejprve navštívit lékaře a získat potvrzení o zdravotní způsobilosti, teprve poté až od psychologa potvrzení o psychické způsobilosti.
 • K psychologovi byste měli s sebou tedy vzít již posudek od lékaře a ne naopak, jak tomu bylo před 20.2.2016.
 • Psycholog je povinen zaslat posudek o psychické způsobilosti obecnímu úřadu v místě trvalého bydliště klienta. 
 • Pokud u psychologického vyšetření neuspějete, nemůžete ho po dobu dalších 3 měsíců opakovat ! Proti posudku psychologa se můžete odvolat ke komisi Ministerstva dopravy. 
 • Nově se podstatně rozšířily okruhy oblastí, které psycholog musí testovat, takže délka vyšetření se tímto prodlužuje. 

 Změny jsou zachyceny v následujících právních předpisech:

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu  na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů - novela s účinností od 20.2.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů


 

Kde nás najdete?

Jílovišťská 571, Praha 5 Lipence

http://www.mapy.cz/s/eWz6

mapy (1)

Parkování je možné na místě bez omezení.

Nejbližší zastavka MHD (U Kapličky) autobusu č. 241 vzdálena cca 10 minut chůze.

IMG_7676


 

Naše zásady: 

Diskrétnost - Špičková odbornost - Kvalita - Spolehlivost - Nejmodernější postupy - Nejlepší cena

 


 

Pracovní doba (pouze po předchozím objednání):

Pondělí až pátek: 9:00 - 16:00 (po domluvě až 19:00)

Za příplatek možno objednání v pracovní dny i o víkendech mimo pracovní dobu.

Na práci ordinace se podílí tým několika psychologů, psychoterapeutů, lékařů a studentů - praktikantů.

Pohled do jedné z našich ordinací:

podkrovi

 

podkrovi 2

 


Časopis Moje zdraví - článek o zdravotní a psychické způsobilosti řidičů - rozhovor s dr. Wagnerovou MZ_0416_ridic


Dále nabízíme tyto služby:

Používáme pouze nejmodernější a na výsledky zaměřené metody, díky kterým odstranění Vašich problémů trvá zpravidla dny a ne měsíce či roky. Tím šetříme Váš čas, Vaši energii a okamžitě zlepšujeme kvalitu Vašeho života.

Pokud si myslíte, že živoření je životem, tak přijďte k nám. Zjevně nás totiž nutně potřebujete!

 • psychologie
 • psychoterapie
 • koučování
 • psychologická diagnostika
 • odbloky negativních emocí (strach, úzkosti, smutek, obavy a další)
 • testování řidičů
 • testování uchazečů o zbrojní průkaz
 • školení
 • krizová intervence
 • podpora při soudních sporech, trestních řízeních, rozvodech apod.
 • příprava na stresující životní události (zkoušky, pohovory, jednání apod.)
 • kariérové a profesní poradenství
 • personální psychologie
 • meditace a relaxace
 • osobnostní poznání a rozvoj

 

IMG_1933

Pražské jaro - oficiální vůz pro výherce soutěže u nás.

 

We speak English.

Мы говорим по русски.

Wir sprechen Deutsch.

 letak

 

vizitka

  

Objednávky na čísle 722 77 33 77 nebo na e-mail: irena.wagner@gmail.com

Při práci s klienty se řídíme ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů.

Objekt je střežen nepřetržitou bezpečnostní službou s kamerovým systémem.

Vedoucí pracovního týmu:

PhDr. Mgr. Irena Wagnerová, Ph.D., MBA,

psycholog akreditovaný Ministerstvem dopravy pod č.j. 261/2012 ze dne 23. října 2012

V našem týmu pracuje několik psychologů a asistentů, kteří jsou přítomni u vyšetření.

Najdete nás na Facebooku 

Služby provozuje Institut řízení lidských zdrojů, s.r.o - Praha 5 Lipence

www.institutrlz.cz

logo

 

 

Tato stránka, pokud je nám známo, žádné cookies neobsahuje. 

Poslední revize 15.3.2016

 

 

Novela zákona a vyhlášky 2016 – zpřísnění dopravně psychologického vyšetření.

Během února a března došlo k rychlé a podstatné změně v otázkách psychické a zdravotní způsobilosti řidičů a zpřísnění podmínek dopravně-psychologického vyšetření.

 • Nově by měl klient nejprve navštívit lékaři a získat potvrzení o zdravotní způsobilosti, teprve poté od psychologa potvrzení o psychické způsobilosti.
 • K psychologovi byste měli s sebou tedy vzít již posudek od lékaře a ne naopak, jak tomu bylo před 20.2.2016.
 • Psycholog je povinen zaslat posudek o psychické způsobilosti obecnímu úřadu v místě trvalého bydliště klienta.
 • Pokud u psychologického vyšetření neuspějete, nemůžete ho po dobu dalších 3 měsíců opakovat ! Proti posudku psychologa se můžete odvolat ke komisi Ministerstva dopravy.
 • Nově se podstatně rozšířily okruhy oblastí, které psycholog musí testovat, takže délka vyšetření se tímto prodlužuje.

Změny jsou zachyceny v následujících právních předpisech:

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu  na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů – novela s účinností od 20.2.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Pravidelné lékařské prohlídky

§ 87

(1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat

a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy,2) případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,

b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,

c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,28)

d) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel,

e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.4)

(2) Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci 1 povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.

(3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

(4) Posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit osobě uvedené v odstavci 1 nebo 3 (dále jen “povinná osoba”) termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou lhůty uvedené v odstavci 2 nebo 3.

(5) Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti povinné osoby, může posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření.

(6) Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku osob uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku tyto osoby.

(7) Prováděcí právní předpis upraví rozsah pravidelné lékařské prohlídky.

§ 87a

Dopravně psychologické vyšetření

(1) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat

a) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,

b) držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel.

(2) Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

(3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku

a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,

b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo

d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

(4) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.

(5) Ministerstvo udělí akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření na žádost fyzické osobě, která

a) absolvovala akreditované magisterské studium v oboru psychologie,

b) absolvovala postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného studijního programu nebo programu celoživotního vzdělávání prováděného vysokou školou,

c) má alespoň 3 roky praxe v oblasti dopravní psychologie a

d) má k dispozici vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření.

(6) Ministerstvo odejme akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření, nesplňuje-li její držitel podmínku pro její udělení uvedenou v odstavci 5 písm. d) nebo porušil-li opakovaně nebo zvlášť závažným způsobem svou povinnost podle tohoto zákona, která se vztahuje k činnosti držitele akreditace.

(7) Náklady na dopravně psychologické vyšetření osob uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na dopravně psychologické vyšetření tyto osoby.

(8) Povinnost dopravně psychologického vyšetření podle odstavce 1 se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu, a dále řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie, Vězeňské služby České republiky, zpravodajských služeb a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky.

(9) Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí právní předpis.

§ 87b

(1) Dopravně psychologickým vyšetřením se zjišťuje psychická způsobilost k řízení motorových vozidel (dále jen „psychická způsobilost“).

(2) Osoba podrobující se dopravně psychologickému vyšetření podle § 87a odst. 3 předloží psychologovi provádějícímu vyšetření posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než 30 dní.

(3) O výsledku provedeného dopravně psychologického vyšetření vydá psycholog posuzované osobě písemný posudek. Ze závěru posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel, psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel. Stejnopis posudku zašle psycholog do 5 pracovních dnů ode dne provedení vyšetření obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzované osoby.

(4) Psycholog vede evidenci o provedených dopravně psychologických vyšetřeních, ve které eviduje alespoň jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu bydliště a rodné číslo posuzované osoby nebo datum narození, pokud jí rodné číslo nebylo přiděleno, datum a čas zahájení a ukončení dopravně psychologického vyšetření, doklady a záznamy o průběhu a výsledcích dopravně psychologického vyšetření, kopii vydaného posudku a případně údaje o zaslání kopie posudku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Údaje, doklady a záznamy o dopravně psychologickém vyšetření se evidují po dobu alespoň 5 let ode dne jeho provedení.

(5) Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření a vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí právní předpis.

§ 87c

(1) Je-li posuzovaná osoba podle vydaného posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel, nebere se zřetel na dopravně psychologické vyšetření provedené před uplynutím 3 měsíců ode dne jeho vydání, s výjimkou přezkumu vydaného posudku.

(2) Nesouhlasí-li posuzovaná osoba se závěry posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho vydání podat návrh na jeho přezkoumání ministerstvu. Ministerstvo určí do 15 pracovních dnů od doručení návrhu na přezkoumání vydaného posudku komisi složenou ze 3 akreditovaných psychologů, která provedené dopravně psychologické vyšetření přezkoumá a jeho výsledky potvrdí nebo vydá nový posudek. Členem komise nesmí být psycholog, který vydal přezkoumávaný posudek.

(3) Psycholog, který přezkoumávaný posudek vydal, předloží na výzvu ministerstva komisi veškeré údaje, doklady a záznamy o provedeném dopravně psychologickém vyšetření do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy. Komise provedené dopravně psychologické vyšetření přezkoumá do 10 pracovních dnů ode dne předání podkladů. Nelze-li na základě předaných podkladů zhodnotit psychickou způsobilost posuzované osoby, provede komise v nezbytném rozsahu nové dopravně psychologické vyšetření.

(4) Nebyla-li splněna povinnost předat podklady podle odstavce 3, provede komise v rámci přezkumu do 10 pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty pro předání podkladů nové dopravně psychologické vyšetření.

(5) Náklady na přezkum posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření hradí posuzovaná osoba. Náklady na dopravně psychologické vyšetření podle odstavce 4 hradí psycholog, který přezkoumávaný posudek vydal.

§ 88

(1) Po provedení pravidelné lékařské prohlídky vydá posuzující lékař povinné osobě posudek o zdravotní způsobilosti. Posudek o zdravotní způsobilosti musí mít písemnou formu.

(2) Povinná osoba je

a) zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel,

b) zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou,

c) zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových vozidel.

(3) V hodnocení zdravotní způsobilosti podle odstavce 4 písm. b) se uvede podmínka zdravotní způsobilosti.

(4) Je-li povinná osoba podle výsledku pravidelné lékařské prohlídky zdravotně způsobilá s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilá, oznámí posuzující lékař tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia povinné osoby a u osob uvedených v § 87 odst. 1, které jsou v pracovněprávním vztahu, i zaměstnavateli.

(5) Povinná osoba se musí podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejpozději den před dnem ukončení platnosti posudku o zdravotní způsobilosti.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví vzor posudku o zdravotní způsobilosti a upraví podrobnosti hodnocení zdravotní způsobilosti povinné osoby.

§ 89

Povinná osoba, která nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti, je zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových vozidel.

§ 89a

Lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle obvyklého bydliště nebo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění.

 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů – účinnost od 14.3.2016

§ 18c
 

Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně
psychologického vyšetření

(1) Dopravně psychologické vyšetření zahrnuje rozbor anamnestických údajů o posuzované osobě, včetně údajů o řidičské praxi, rozhovor, vyšetření posuzované osoby standardizovanými psychodiagnostickými metodami, případně projektivními metodami a pozorováním.

(2) Dopravně psychologické vyšetření se skládá z následujících částí:

a)
úvodní rozhovor, při kterém posuzovaná osoba

1.
je seznámena s podmínkami, průběhem a účelem dopravně psychologického vyšetření,

2.
písemně potvrdí, že její tělesný a psychický stav umožňuje provedení dopravně psychologického vyšetření, a

3.
sdělí údaje o případných předchozích provedených dopravně psychologických vyšetřeních,

b)
vyšetření psychické výkonnosti z hlediska kvantity a kvality

1.
intelektu,

2.
pozornosti, zejména její koncentrace, distribuce a rozsahu,

3.
senzomotorické reaktivity a koordinace, zejména pokud jde o rychlost a přesnost senzomotorických reakcí na série vizuálních, popřípadě akustických podnětů v situaci časové tísně,

4.
rozhodování, zejména pokud jde o rychlost a spolehlivost v časové zátěži,

5.
paměti, zejména vizuální, a

6.
dalších psychických funkcí v případě potřeby,

c)
vyšetření osobnostních vlastností zahrnující zejména vyšetření

1.
emocionální stability, lability a impulzivity,

2.
přizpůsobivého chování,

3.
tendence k riskování,

4.
odolnosti vůči zátěži,

5.
psychopatologické symptomatiky a

6.
dalších osobnostních vlastností v případě potřeby,

d)
individuální rozhovor s posuzovanou osobou k získání anamnestických, popřípadě dalších údajů o posuzované osobě,

e)
zhodnocení výsledků vyšetření podle písmen b) a c), anamnestických údajů a údajů získaných z rozhovoru a porovnání s objektivními daty a

f)
seznámení posuzované osoby se závěrem dopravně psychologického vyšetření a vystavení písemného posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření.

(3) Dopravně psychologické vyšetření se provádí za osobní účasti posuzované osoby na dopravně psychologickém pracovišti uvedeném v akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření.

(4) Vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.”.

 

 

 

Do 20.2.2016 platila tato právní úprava:

361/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. září 2000
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

§ 87a

Dopravně psychologické vyšetření

(1) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat
a) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,
b) držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel.

(2) Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

(3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku
a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

(4) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.

(5) Ministerstvo udělí akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření na žádost fyzické osobě, která
a) absolvovala akreditované magisterské studium v oboru psychologie,
b) absolvovala postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného studijního programu nebo programu celoživotního vzdělávání prováděného vysokou školou,
c) má alespoň 3 roky praxe v oblasti dopravní psychologie a
d) má k dispozici vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření.

(6) Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti.

(7) Náklady na dopravně psychologické vyšetření osob uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na dopravně psychologické vyšetření tyto osoby.

(8) Povinnost dopravně psychologického vyšetření podle odstavce 1 se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu, a dále řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie, Vězeňské služby České republiky, zpravodajských služeb a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky.

(9) Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí právní předpis.

 

 

Nezbytnost dopravně psychologického vyšetření

1.7.2013 nabyl účinnosti zákon č. 101/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

 

Žadatel o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyl v důsledku

·       uloženého ZŘMV soudem (bez ohledu na délku zákazu) nebo správním orgánem na dobu nejméně 6 měsíců (rozhodující je uložená doba a nikoliv skutečná doba výkonu ZŘMV) nebo

·        podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel

musí nově prokázat zdravotní způsobilost a podrobit se dopravně psychologickému vyšetření u psychologa akreditovaného ministerstvem dopravy. Oba posudky přiloží k žádosti o vrácení řidičského oprávnění.

Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti – praktický lékař musí ve svém posudku provedení dopravně psychologického vyšetření vyznačit.

Žadatel o vrácení řidičského oprávnění, pozbytého v důsledku uložení zákazu řízení motorových vozidel, se tedy pro prokázání zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel nejdříve podrobí dopravně psychologickému vyšetření a poté, co získá potvrzení o absolvování dopravně psychologického vyšetření, předloží jej posuzujícímu lékaři jako podklad pro vydání posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Pokud od právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž byl uložen ZŘMV, ke dni podání žádosti uplynul více než jeden rok, prokazuje žadatel, kromě zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření, i odbornou způsobilost (tato podmínka zůstává nezměněna)

Postup při žádosti o prominutí výkonu zbytku sankce

Postup při podání návrhu na prominutí výkonu zbytku sankce zákazu činnosti uložené správním orgánem v přestupkovém řízení

  • Od výkonu zbytku zákazu činnosti lze po uplynutí poloviny doby výkonu této sankce upustit, jestliže pachatel přestupku způsobem svého života prokázal, že její další výkon není potřebný. (§ 14 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů)

 

  • O upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti podle § 14 odst. 3 rozhoduje na návrh osoby, jíž byla tato sankce uložena, správní orgán, který přestupek projednal v prvním stupni. U mladistvého může návrh podat též jeho zákonný zástupce nebo orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí. (§ 92 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.)

 

  • Z návrhu musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno a podpis osoby, která je činí. (§ 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)

 

  • Návrh je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání. (§ 37 odst. 4, 5 zákona č. 500/2004 Sb.)

 

  • Na vydání rozhodnutí se vztahují obecné lhůty uvedené v § 71 zákona č. 500/2004 Sb. (Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Vydáním rozhodnutí se rozumí
   a) předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je správní orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato skutečnost vyznačí slovy: “Vypraveno dne:”,
   b) ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení,
   c) vyvěšení veřejné vyhlášky,
   d) poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává do spisu.
   Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba
   a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
   b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
   Po dobu nezbytnou k opatření údajů podle § 6 odst. 2 lhůty pro vydání rozhodnutí neběží. Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je způsobil.)

 

 • Proti rozhodnutí o návrhu na upuštění od zbytku výkonu sankce zákazu činnosti se nelze odvolat; návrh nelze podat opětovně. (§ 92 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb.)

Při podání žádosti je možno využít tento formulář.

Postup při žádosti o vrácení řidičského oprávnění pozbytého v důsledku dosažení 12 bodů

Vrácení řidičského oprávnění, které žadatel pozbyl podle § 123c odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), v důsledku dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení porušení povinností stanovených zákonem, upravuje zejména § 123d zákona o silničním provozu, za použití § 101 uvedeného zákona.
Z výše uvedených ustanovení je možno uvést:
 • O vrácení řidičského oprávnění rozhoduje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (dle místa bydliště – pro žadatele s adresou obvyklého bydliště na území hl.m. Prahy je příslušným úřadem odbor dopravněsprávních činností Magistrátu hl.m. Prahy v Praze 4, Na Pankráci 1685/17,19 – Business Centrum Vyšehrad) na písemnou žádost osoby, která pozbyla řidičské oprávnění ( do 30 dnů – § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění novel ). Žádost o vrácení pozbytého řidičského oprávnění lze podat nejdříve po uplynutí 1 roku od dne pozbytí řidičského oprávnění podle § 123c odst. 3 zákona o silničním provozu.  .( …… Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo doručeno oznámení o dosažení 12 bodů. Podá-li řidič námitky proti provedenému záznamu, kterým bylo dosaženo celkového počtu 12 bodů, běh lhůt stanovených v § 123c odst. 3 se přerušuje ode dne doručení námitek  příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do dne, v němž rozhodnutí o námitkách nabude právní moci).
  • Žádost o vrácení řidičského oprávnění ( odkaz na formulář žádosti na konci článku ) lze podat od pondělí do pátku v úřední době u přepážky registru řidičů v přízemí budovy Business Centrum Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4. O možnosti převzetí vyhotoveného rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění bude žadatel vyrozuměn telefonicky nebo mailem (kontakt je nutné uvést na žádosti o vrácení řidičského oprávnění)

V případě doručení  námitek proti záznamu bodů příslušnému úřadu ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení se 5 denní lhůta pro pozbytí řidičského oprávnění přerušuje do dne nabytí právní moci rozhodnutí o námitce ( včetně odvolacího řízení ). Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitce lhůta pro pozbytí oprávnění pokračuje a vlastní pozbytí řidičského oprávnění nastává po uplynutí shora uvedené přerušené 5 denní lhůty. Roční lhůta pro podání žádosti o vrácení pozbytého řidičského oprávnění se tedy počítá až od dne skutečného  pozbytí řidičského oprávnění.

Byl-li současně uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu delší než 1 rok ode dne pozbytí řidičského oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů, pak žádost o vrácení řidičského oprávnění je možné podat nejdříve po vykonání zákazu činnosti, pokud je tato doba delší než „roční 12 bodová lhůta“.

 • Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává osoba, která řidičské oprávnění pozbyla,  u příslušného (dle místa bydliště) obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Žádost musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno:
  a) jméno a příjmení žadatele,
  b) adresa trvalého nebo přechodného pobytu žadatele na území České republiky,
  c) datum, místo narození a rodné číslo žadatele,
  d) datum pozbytí řidičského oprávnění
  e) skupina nebo podskupina řidičského oprávnění, o jehož vrácení je žádáno. 
 • K žádosti musí být přiložen
  a) platný doklad totožnosti žadatele,
  b) 
  doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, o jehož vrácení je žádáno, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní. * a

c) posudek o zdravotní způsobilosti (ne starší 90 dnů) včetně dopravně psychologického vyšetření.

Lékařský posudek lze uplatnit pro účely, pro které byl vydán, do 90dnů ode dne jeho vydání, není-li v něm nebo jiném právním předpise stanovena kratší lhůta.

 


Dle zákona č. 133/2011 Sb., který mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, musí být od 1.8.2011 k žádosti přiložen posudek o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření - vzor posudku – pdf.

S účinností od 1.8.2011 musí žadatel o vrácení řidičského oprávnění, pozbytého v důsledku dosažení 12 bodů, prokázat kromě odborné i zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, a to předložením posudku o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření.

Dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti.


Od 1.8.2012 smí dopravně psychologické vyšetření provádět pouze psycholog, kterému Ministerstvo dopravy udělilo akreditaci - seznam akreditovaných dopravních psychologů je uveden na webové stránce Ministerstva dopravy – oblast silniční doprava (www.mdcr.cz)


 

Žadatel o vrácení řidičského oprávnění, pozbytého v důsledku dosažení 12 bodů, se tedy pro prokázání zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel nejdříve podrobí dopravně psychologickému vyšetření a poté, co získá potvrzení o absolvování dopravně psychologického vyšetření, předloží jej posuzujícímu lékaři jako podklad pro vydání posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.


*Řidič, který dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení podle zvláštního právního předpisu ( zákon o silničním provozu ) pozbyl řidičské oprávnění a hodlá požádat o vrácení řidičského oprávnění podle zvláštního právního předpisu ( zákon o silničním provozu ), je povinen se podrobit přezkoušení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ( § 45a zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění novel )  .

Přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel se provádí zkouškou v autoškole před zkušebním komisařem. Náklady zkoušky hradí žadatel.   (Zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy – provádí se testem pomocí výpočetní techniky, Zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla – provádí se ústně u modelů nebo výcvikového vozidla, Zkouška z praktické jízdy – provádí se na všech druzích vozidel stanovených pro jednotlivé skupiny  a podskupiny řidičského oprávnění, o jehož vrácení je žádáno).  ( § 45 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb. )

Jestliže řidič při přezkoušení z odborné způsobilosti neprospěl, může zkoušku opakovat pouze jednou. Opakovaná zkouška může být provedena nejdříve za 5 pracovních dnů. Neuspěje-li řidič při opakované zkoušce, musí se podrobit nové výuce  nebo výcviku z předmětu, ve kterém neprospěl. ( § 45 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb. )

Opakovací dílčí zkoušky i zkoušky po ukončení nové výuky nebo výcviku z některého předmětu je řidič povinen složit ve lhůtěšesti měsíců od dne konání první zkoušky při přezkoušení z odborné způsobilosti; jinak se musí podrobit nové výuce a výcviku v plném rozsahu. ( § 45 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb. )

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého je zkušební komisař zaměstnán, za zkoušku z odborné způsobilosti 700.- Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100.-  Kč, za opakovanou zkoušku ze znalostí ovládání a údržby vozidla 200.- Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400.- Kč.  ( § 39a zákona č. 247/2000 Sb. )

Při podání žádosti je možno využít tento formulář (formát pdf)

Žádost o vrácení řidičského oprávnění lze podat v úřední době u přepážky registru řidičů v přízemí budovy. 

  • Na vydání rozhodnutí se vztahují obecné lhůty uvedené v § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, tím se však nerozumí “na počkání”, ale v řádu několika dnů.

   Vydáním rozhodnutí se rozumí
   a) předání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení, popřípadě jiný úkon k jeho doručení, provádí-li je správní orgán sám; na písemnosti nebo poštovní zásilce se tato skutečnost vyznačí slovy: “Vypraveno dne:”,
   b) ústní vyhlášení, pokud má účinky oznámení,
   c) vyvěšení veřejné vyhlášky,
   d) poznamenání usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává do spisu.
   Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba
   a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,
   b) nutná k provedení dožádání podle § 13 odst. 3, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.
   Po dobu nezbytnou k opatření údajů podle § 6 odst. 2 lhůty pro vydání rozhodnutí neběží. Nedodržení lhůt se nemůže dovolávat ten účastník, který je způsobil.).

   • Na základě pravomocného rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění je následně registrem řidičů v přízemí vrácen držiteli řidičského oprávnění řidičský průkaz.

Profesní způsobilost řidiče – testy

Ministerstvo dopravy – testy profesní způsobilosti řidiče.

 

http://etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/zpz

 

Zkouška profesní způsobilosti (ZPZ)

Cvičná zkouška se skládá z 80 otázek rozdělených do 8 skupin podle tematických okruhů výuky. Každá skupina se skládá z 10 otázek. Každá otázka má pouze jednu správnou odpověď. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem. Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. K hodnocení stupněm „prospěl“ je třeba získání 7 bodů v rámci každé skupiny otázek. Na vykonání zkoušky je stanovena doba 90 minut.

Zavedení nové podoby zkoušky profesní způsobilosti vyplývá z vyhlášky č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. Tato vyhláška nabyla účinnosti 7. května 2008.

Vrácení řidičského oprávnění odňatého ze zdravotních důvodů

Vrácení řidičského oprávnění, které žadatel pozbyl ze zdravotních důvodů, upravuje  § 100 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyřizuje odbor dopravněsprávních činností Magistrátu hl.m. Prahy ( Praha 4, Na Pankráci 1685/17,19 ) jako věcně a místně příslušný správní orgán pro žadatele, jejichž adresa obvyklého bydliště je v Praze.

Žádost o vrácení řidičského oprávnění ze zdravotních důvodů ( formulář žádosti – pdf. )lze podat v pondělí – čtvrtek  8-12, 13-14:30 hod., v pátek 8-11  hod., nebo po dohodě  telefonicky na č. 236005996, 236005478, 236005949,  v kanceláři č. 6.061, 6.062, 6.063,  v 6. patře budovy Business Centrum Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4. O možnosti převzetí vyhotoveného rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění bude žadatel vyrozuměn telefonicky nebo případně po dohodě e-mailem.

Na vydání rozhodnutí se vztahují obecné lhůty uvedené v § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, tím se však nerozumí “na počkání”, ale v řádu několika dnů.

Žádost o vrácení řidičského oprávnění podává žadatel osobně nebo zástupce na základě plné moci žadatele  ( není nutná ověřená plná moc ).

Žádost o vrácení řidičského oprávnění  musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno:

a) jméno a příjmení žadatele,

b) adresa trvalého nebo přechodného pobytu žadatele na území České republiky,

c) datum a místo narození a rodné číslo žadatele,

d) datum nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti,

e) řidičské oprávnění příslušné skupiny nebo skupin, o jehož vrácení je žádáno.

K žádosti musí být přiložen:

1) platný doklad totožnosti žadatele,

2) posudek o zdravotní způsobilosti ( vzor formuláře posudku-může být i v jiném formátu a uspořádání, ale s uvedením všech náležitostí dle vzoru )vydaný posuzujícím lékařem, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní,  posuzujícím lékařem se rozumí:

a) lékař se způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost registrujícího poskytovatele ambulantní zdravotní péče (dále jen “registrující poskytovatel”),

b) lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb,

c) lékař uvedený v písmenu a) kteréhokoliv poskytovatele této ambulantní zdravotní péče, jde-li o posuzovanou osobu, která nemá registrujícího poskytovatele nebo poskytovatele pracovnělékařských služeb.

3) doklad o odborné způsobilosti žadatele, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní, pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Výpisy z evidenční karty řidičů nebo ze záznamů bodového hodnocení

Postup vyřízení věci

Výdej dat z registru řidičů formou výpisu  z evidenční karty řidiče nebo výpisu z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení pro žadatele s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem ( cizinci ) na území hlavního města Prahy zajišťuje:

REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

pracoviště:  Na Pankráci 1685/17,19,  Praha 4 – budova Business Centrum Vyšehrad
telefon: 12444, 236 005 490 (informace)
návštěvní dny:   pondělí až čtvrtek 7.00 – 19.00 hod.pátek 7.00 – 11.00 hod.

 

 

Zde si žadatelé mohou vyřídit veškeré záležitosti, týkající se dané problematiky.

Důležité upozornění:

Výdej dat z registru řidičů je Magistrát hlavního města Prahy, dle § 121 zákona č. 361/2000 Sb. oprávněn poskytnout na základě písemné žádosti, podané žadatelem osobně nebo v zastoupení nebo prostřednictvím datové schránky fyzické osoby žadatele pouze:

 • fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené
 • jiným fyzickým nebo právnickým osobám na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje fyzická nebo právnická osoba žádá, ověřeného příslušným orgánem. ( ověřená plná moc )

Formuláře, náležitosti, doklady

Žadatel je povinen úřadu předložit:
 • vyplněnou žádost o výdej dat z registru řidičů
  tiskopis Žádost o výdej dat z registru řidičů   je k dispozici:

- v informacích registru řidičů,
– současně je možné použít:

– vytištění tiskopisu Výdej dat z registru řidičů (formát pdf)

platný doklad totožnosti žadatele (občan ČR občanský průkaz, v případě jeho ztráty nebo odcizení náhradní doklad, který vydává příslušná městská část dle místa trvalého bydliště občana nebo orgán Policie ČR + další úřední doklad s fotografií, např.: cestovní pas, služební průkaz apod., cizinec předkládá povolení k pobytu )

 • 15,- Kč za první stránku a 5,- Kč za každou další započatou stránku

 


Lhůty k vyřízení

Vyřízení této záležitosti v registru řidičů je prováděno tzv. “na počkání”.


Právní úprava

 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 247/2000 sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (novela účinná od 16.1.2005)
 • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Poznámka: Ověřený výstup z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení vydá na žádost řidiče kontaktní místo veřejné správy – CzechPoint.

 

 

 

http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/dopravnespravni_cinnosti/registr_ridicu/registr_ridicu-vypisy_z_evidencni_karty_ridicu_nebo_ze.html